مدت زمان چاپ کتاب

مدت زمان چاپ کتاب:

کتاب پس از اخذ مجوز چاپ طی حداقل ۱ روز و حداکثر ۱۲ روز به چاپ رسیده و به شما تحویل داده خواهد شد. مدت زمان چاپ هر کتاب وابسته به شرایط آن است که در جدول زیر به طور کامل بسط داده شده است:

تیراژ


قطع و نوع چاپ کتاب

۱۰ تا ۵۰ جلد کتاب

۵۱ تا ۱۰۰ جلد کتاب

۱۰۱ تا ۳۰۰ جلد کتاب

۳۰۱ تا ۵۰۰ جلد کتاب

۵۰۱ تا ۱۰۰۰ جلد کتاب

بیش از ۱۰۰۰ جلد کتاب

جیبی سیاه سفید

۲ روز

۳ روز

۵ روز

۶ روز

۸ روز

۱۰ روز

جیبی رنگی

۳ روز

۴ روز

۸ روز

۹ روز

۱۰ روز

۱۲ روز

رقعی سیاه سفید

۱ روز

۳ روز

۵ روز

۶ روز

۸ روز

۱۰ روز

رقعی رنگی

۳ روز

۴ روز

۸ روز

۹ روز

۱۰ روز

۱۲ روز

وزیری سیاه سفید

۱ روز

۳ روز

۵ روز

۶ روز

۸ روز

۱۰ روز

وزیری رنگی

۳ روز

۴ روز

۸ روز

۹ روز

۱۰ روز

۱۲ روز

رحلی سیاه سفید

۱ روز

۳ روز

۵ روز

۶ روز

۸ روز

۱۰ روز

رحلی رنگی

۳ روز

۴ روز

۸ روز

۹ روز

۱۰ روز

۱۲ روز

سایر ابعاد سیاه سفید

۲ روز

۳ روز

۵ روز

۶ روز

۸ روز

۱۰ روز

سایر ابعاد رنگی

۳ روز

۴ روز

۸ روز

۹ روز

۱۰ روز

۱۲ روز