الفبای داروشناسی چینی
الفبای

الفبای داروشناسی چینی

نام کتاب: الفبای داروشناسی چینی
نویسنده: لارا دیزی
مترجم: دکتر عباس انصاری
موضوع: پزشکی- داروشناسی چینی
شابک: 9786008736417
نوبت چاپ: اول
سال چاپ: 1401
نوع جلد: شومیز(نرم)
قطع کتاب: وزیری
تعداد صفحات: 326 صفحه
وزن کتاب: گرم
دانلود نمونه: دانلود

جهت خرید با شماره 09131172642 تماس بگیرید.

الفبای داروشناسی چینی

کتاب الفبای داروشناسی چینی ،1پس از دریافت مشاوره و راهنمایی از سوی چندین مکتب
ِ بزرگ طب سنتی چین در کشورهای مختلف و رجوع به داروهای خاص مورد استفاده توسط
آنها، گردآوری شده و امید است به طور گسترده در حوزه داروشناسی تـدریس گـردد. ایـن
کتاب شامل ۳۰۵دارو بوده و برای افرادی که با علاقه هرچه تمامتر مسیر علم داروشناسی را
آغاز نمودهاند، اما در این راه با دشواریهایی روبرو هستند، گزینهی مناسبی خواهد بود.
طراحی کتاب بهگونهای است که بتواند مرجعی آسان و با قابلیت دسترسی سـریع بـرای
کارآموزان بالینی و در تقویت قدرت حافظۀ آنها مؤثر باشد و از ایـن جهـت میتـوان ادعـا
نمود که
ً
صرفا یک ابزار مطالعه نیست؛ ازاینرو، تصمیم بـر آن شـد کـه داروهـا بـه ترتیـب
حروف الفبا )زبان چینی( دستهبندی شوند تا دانشجویان با صرف کمترین زمان و بهراحتی و
بدون نیاز به تأمل در مورد اینکه داروی موردنظر جزء کدام دسته دارویی است و بدون رجوع
به پیوست ها و جستجو در کتاب، داروی موردنظر خود را بیابند.
نام داروها به زبانهای مختلف )الفبای چینی، بازنویسی حروف چینی به حروف لاتین،
داروشناسی و زبان انگلیسی،( خواص آنها، کانالها، دوز مصرفی، مـتن منبـع ذکـر کننـده
دارو، عملکردها و اندیکاسیون ها، موارد احتیاط و کنترا اندیکاسیونها از جملـه اطلاعـات
ذکرشده برای هر دارو است.

۷۲۰,۰۰۰ تومان